Kombinovaná výroba tepla a elektřiny je moderní způsob výroby elektřiny, při němž se efektivním způsobem využije teplo produkované procesem výroby elektřiny. Tím se dosahuje vysoké účinnosti využití energie v palivu. Společnost ERDING, a.s. realizovala řadu projektů, které řešily začlenění kogenerační jednotky využívající zemní plyn do souboru technologického zařízení plynových teplovodních kotelen, a to v rozsahu výkonu kogenerační jednotky od 20 kW do 2 MW. Realizovali jsme taktéž projekty instalace kogenerační jednotky pro spalování bioplynu z bioplynových stanic, čistíren odpadních vod a skládek odpadů.